Informácie o spracovaní osobných údajov - žiadatelia o výkon práv dotknutej osoby

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej len „Nariadenie“) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) prevádzkovateľ právnická osoba TopRobot s.r.o., Okružná 577/4, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 48 310 778, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 106587/B (ďalej len „prevádzkovateľ“), spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch. Prevádzkovateľ poskytuje dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti na výkon práv dotknutej osoby.

 

Táto Informácia o spracúvaní osobných údajov (ďalej len „Informácia“) poskytuje základné informácie o vašich právach, pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom a informácie o prístupe k osobným údajov.

 

ÚČEL SPRACÚVANIA, PRÁVNY ZÁKLAD A DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Vaše osobné údaje spracúvame na účel evidencie a riešenia uplatnených práv dotknutej osoby podľa kapitoly III. Nariadenia resp. Zákona. Právnym základom spracúvania osobných údajov na vyššie uvedený účel je splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v súlade s článkom 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia, ktorá vyplýva z Nariadenia resp. Zákona.

Neposkytnutie osobných údajov potrebných pre potvrdenia totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť na uplatnenie práv v zmysle Nariadenia resp. Zákona môže mať za následok, že nebude možné žiadosť dotknutej osoby riadne vybaviť.

 

Osobné údaje budú uchované po dobu 5 rokov odo dňa vybavenia žiadosti.

 

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ O VÁS SPRACÚVAME

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje fyzickej osoby uplatňujúcej svoje práva dotknutej osoby:

 

  • meno, priezvisko a titul
  • adresa a
  • iné osobné údaje, ku ktorým sa vzťahuje uplatňované právo dotknutej osoby.

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v Nariadení alebo Zákone. Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t.z. osobou ktorej osobné údaje sa spracúvajú. Prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobných predpisov. Vaše osobné údaje budú uchované bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona.

 

Vaše osobné údaje nepodliehajú automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania. Vaše osobné údaje nezverejňujeme a neuskutočňujeme prenos vašich osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám.

 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY PODĽA NARIADENIA A ZÁKONA

 

Nariadenie resp. Zákon o ochrane osobných údajov obsahuje podrobné informácie o vašich právach na ochranu osobných údajov, dostupné prostriedky uplatnenia nápravy, ako aj ich obmedzenia. Kedykoľvek si môžete vyžiadať informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, môžete požadovať opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, alebo obmedzenie ich spracúvania, ďalej môžete namietať voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu.  Nižšie v texte sú zhrnuté tie najdôležitejšie ustanovenia.

 

Právo na prístup 

 

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. 

 

Právo na opravu

 

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

 

Právo na vymazanie

 

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

 

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

 

Právo na prenosnosť údajov

 

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

 

Právo  namietať

 

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu 

 

Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka je v rozpore  s Nariadením alebo Zákonom máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; telefóne číslo: + 421 /2/ 323 132 14; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.